Back to top
Бъз черен - Sambucus nigra L .

черен дървовиден бъз, бозик, бозъл, бойзан, бузе, бъзляк, бъзлян, бъзовина, гумендже, дрен бъз, драмбъз, дървен бъз, свирчовина, свирчина, свирчичина, сворчовина, свирчок, сурчумина, трънбъз

Семейство Бъзови - Caprifoliaceae

Бърдун

брадун, бял бърдун, крави бозки, нунавец

Семейство Асфоделови – Asphodelaceae (Кремови - Liliaceae)

Бял бор

бел бор, борика, бяла борина, белок, белоборика

Семейство Борови - Pinaceae

Бял имел

бимал, бруч, бяла лепка, клейник, омел, емелика, имела, имила, скребър. кукувича плюнка

Семейство Имелови - Loranthaceae

Разпространение. Паразитно растение върху широколистни и иглолистни дървета главно в Източна България, до към 1200 (1500) метра надморска височина. Расте на слънце или полусянка, предпочита влажна почва.

Бял оман

оман, адъз-кьокю, деветсил, уман, волско око, жълт оман, голем корен , див слънчоглед, имела, чернокос оман

Семейство Сложноцветни - Asteraceae (Compositae)

Бял пелин Artemisia absinthium L.

обикновен пелин, горчив пелин, пелин, ситен пелин

Семейство Сложноцветни — Asteraceae (Compositae)

Разпространение. Пелинът расте като плевел по тревисти и каменисти места, пътища, храсталаци в цялата страна, главно в равнините и предпланините до 1500 м надморска височина. У нас се срещат още 12 вида пелин.

Бял равнец - Achillea millefolium - L.

бяла китка, бяло еньовче, келемеоту, равнец, сечена трева, еньово биле, бубниче, гущерка, гущерова опашка, врабчово цвеке, еневичка, кровавник, месечняк, пачи пера, пача трева, песъкливче, порезина, порезика, порезна трева, посекливче, посечена трева, равнец, ревеника, ресулява билка, ринчец, риснява трева, ръмел, столистник, хайдушка трева, яновица, спореж

Бял трън

мариански трън, петнист бял трън, млечен трън, женски трън

Семейство Сложноцветни - Asteraceae ( Compositae)

бяла ела

бяла ела, гребеновидна ела, ела.

Семейство Борови (Pinaceae)

Бяло подъбиче

бяла китка, бяла горчива китка, бяла горчива трева, маясълова трева, бяла сухарка, сива трева, количав бурен, червив бурен, маясълов бурен

Семейство Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae)

Страници